Etiske retningslinjer

  1. Medlemmene bestreber seg på å ha tilstrekkelig kunnskap innenfor sine forretningsområder, og utøve ærlighet og redelighet i all sitt virke.
  2. Medlemmene ønsker å være lojale i alle forhold som vedrører NKAF, og vil ikke bevisst ta del i aktiviteter som kan stride mot foreningens interesser eller ta del i ulovlige eller upassende aktiviteter.
  3. Medlemmene vil ikke bevisst ta del i aktiviteter som kan sette en selv, andre medlemmer eller foreningen i vanry.
  4. Medlemmene vil ikke bringe andre medlemmers forretningsførsel eller faglige integritet i miskredit, hverken muntlig eller skriftlig overfor kolleger, kunder eller utenforstående parter.
  5. Medlemmene vil ikke negativt omtale NKAF til utenforstående parter, slik at dette kan medvirke til å svekke foreningens omdømme utad.
  6. Medlemmene forventes å vise engasjement i NKAF's aktiviteter.